Zadržování vody v přírodě

Autor fotky: Jan Štindl

Zadržování vody v přírodě

Na pozemcích farního lesa, přilehlých zemědělských parcel Římsko-katolické farnosti Vidnava a města Vidnava, byl koncem roku 2021 ukončen projekt výstavby několika tůněk k zadržování dešťové vody při extrémních srážkách.

V daném místě se nenachází stálá vodoteč a údolnicí proteče voda jen po deštích a v krátké době mizí.

A proto cílem tohoto projektu bylo při nadbytku vody ji zadržet v tůňkách, ze kterých se v době nedostatku srážek bude postupně vsakovat do půdy, ochlazovat okolí a rosit vegetaci. Profitovat z toho bude zejména lesní porost nacházející se pod touto soustavou jezírek. Se vznikem tůní s kolísavou vodní hladinou je předpoklad výskytu drobných živočichů vázaných na vodní prostředí (žáby, čolci, vážky) a využívání tohoto místa vodním ptactvem a savci jako zdroj pitné vody.

Kromě podpory biodiverzity dojde i ke zlepšení hydrologických podmínek tohoto území.

 

Investorem akce a garantem následné péče o lokalitu je Silezika zapsaný spolek, Supíkovice.

Zhotovitelem stavby byla firma Viazanička spol. s.r.o.

Projekt byl financován z Evropských strukturálních fondů.

Zdroj fotografií: Ing. Ivo Žídek, Jan Štindl

Autor článku: Ing. Ivo Žídek